Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.org.pl

Tygodnik Solidarność www.tygodniksolidarnosc.com

Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska www.zzpp.pl

 

 

REGULAMIN WYBORÓW SPOLECZNEGO INSPEKTORA PRACY W PROVIDENT POLSKA SA

1
Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy
Działające w Provident Polska S.A, ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
organizacje związkowe:
 NSZZ Solidarność w Provident Polska SA 80-803 Gdańsk ul Strzelecka 7b
 Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A. ul. Korony Północnej 17, 71-781 Szczecin.
 Organizacja Zakładowa nr 07-142 OPZZ ”Konfederacja Pracy” w Provident Polska S.A,
Idzikowskiego 44 b 2, 87-100 Toruń
 Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza w Provident Polska SA ul. Witkiewicza
36/9, 71-122 Szczecin
wspólnie i w porozumieniu na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r, o społecznej inspekcji pracy
w szczególności art. 6 ust 5 w związku z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustaliły następujące zasady
przeprowadzania wyborów Społecznych Inspektorów Pracy (dalej SIP):
Art. 1
1. Społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w formie:
- zakładowego społecznego inspektora pracy (dalej ZSIP)
oraz
- oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów pracy (dalej OSIP) – dla poszczególnych
oddziałów w zakładzie pracy, zgodnych ze strukturą organizacyjną lub terytorialną zakładu pracy.
2. W celu dostosowania społecznej inspekcji pracy do potrzeb wynikających ze struktury zakładu
pracy przewiduje się tworzenie w przyszłości innych struktur sip.
3. Działające w Spółce organizacje związkowe, deklarują chęć tworzenia i aktywnej działalności w
strukturach społecznej inspekcji pracy w Spółce.
Art. 2
1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi zakładu, który posiada co najmniej
dwuletni staż pracy w branży, do której zakład należy i co najmniej roczny staż pracy w zakładzie
pracy. Społeczny inspektor pracy powinien posiadać niezbędną znajomość zagadnień wchodzących
w zakres działania społecznej inspekcji pracy.
2. Kandydat na sip nie może zajmować stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska
kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy.
3. Kandydatem nie może być pracujący emeryt.
4. Zakładowe organizacje związkowe mogą postanowić, że społecznym inspektorem pracy może być
również pracownik zakładu nie będący członkiem związku zawodowego.
Art. 3
Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi zakładu pracy bez względu na rodzaj
zawartej umowy o pracę oraz bez względu na staż pracy w zakładzie.
Art. 4
1. Oddziałowych (wydziałowych) społecznych inspektorów (OSIP)pracy wybiera ogół pracowników.
2. Wybory OSIP przeprowadzane są w drodze głosowania z urną. Urna, do której należy wrzucać głosy
zostanie wystawiona w miejscu podanym wcześniej do wiadomości osób uprawnionych do
głosowania.
3. Głosowanie na OSIP jest tajne. Każdemu uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
OSIP zostają wybrane osoby, które otrzymały największą zwykłą ilość głosów bez względu na ilość
osób biorących udział w głosowaniu.
4. W przypadku równej ilości głosów na ostatnie możliwe do objęcia stanowisko OSIP możliwe jest
przeprowadzenie głosowania uzupełniającego lub zwiększenie liczby OSIP. Decyzje w tym zakresie
podejmuje Komisja Wyborczo – Skrutacyjna o której mowa w art. 5
2
Art. 5
1. Do organizacji wyborów OSIP powołuje się Komisje Wyborczo-Skrutacyjną zwaną dalej Komisją.
Członków Komisji wyznaczają organizacje związkowe działające w zakładzie pracy.
2. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na OSIP
3. Do zadań Komisji należy:
- dokonanie zawiadomienia o możliwości, sposobie i terminie zgłaszania kandydatów na OSIP, ilości
stanowisk OSIP do objęcia, harmonogramie wyborów oraz czasie i miejscu glosowania,
- rejestracja kandydatów na OSIP,
- podanie do ogólnej wiadomości listy kandydatów,
- wydawanie kart do głosowania,
- przeprowadzenie wyborów,
- obliczenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu z wyborów
- ogłoszenie wyników głosowania,
Art. 6
1. Kandydatury na OSIP mogą być zgłaszane w sposób podany przez Komisje.
2. Kandydat na OSIP powinien wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Komisja przed rejestracją kandydata sprawdza czy spełnia on kryteria wymagane do
kandydowania.
4. Kandydaci na liście wyborczej umieszczani są w kolejności alfabetycznej ewentualnie z podziałem
na poszczególne odziały lub obszary terytorialne zakładu pracy.
Art. 7
1. Wybrani Oddziałowi Społeczni Inspektorzy Pracy wybiorą spośród siebie Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy (ZSIP).
2. W celu dokonania wyboru ZSIP zorganizowane zostanie zebranie wyborcze OSIP w czasie którego:
- zostanie wybrana komisja wyborczo skrutacyjna do wyboru ZSIP, której zadaniem będzie
przeprowadzenie głosowania, podliczenie głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania na ZSIP
(członkami komisji mogą być osoby zarówno spośród OSIP jak i spoza, z wyłączenie osób
kandydujących na ZSIP)
- zgłoszeni zostaną kandydaci wyłącznie spośród OSIP na stanowisko ZSIP - w ilości maksymalnej
3 osób
- zostanie przeprowadzone tajne zgłosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami na ZSIP,
- w głosowaniu nie może brać osoba kandydująca
- ZSIP zostanie kandydat, który uzyskał największą zwykłą liczbę głosów, niezależnie od ilości osób
biorących udział w głosowaniu. W przypadku uzyskania przez kandydatów równiej ilości głosów
zostanie w ramach tego samego zebrania wyborczego przeprowadzone głosowanie uzupełniające.
3. Na miejsce OSIP wybranego na ZSIP mogą zostać przeprowadzone wybory uzupełniające według
zasad wyboru OSIP
Art. 8
1. Kadencja OSIP i ZSIP trwa 4 lata.
2. Nie wprowadza się ograniczenia do kandydowania na kolejne kadencje.
Art. 9
1. OSIP i ZSIP w razie nie wywiązywania się ze swoich obowiązków może być odwołany przed
upływem kadencji 4 lat.
2. Wniosek o odwołanie OSIP może złożyć:
- zakładowa organizacja związkowa,
3
- co najmniej jedna piąta pracowników zakładu pracy.
3. Wniosek o odwołanie ZSIP może złożyć co najmniej połowa działających na terenie zakładu pracy
OSIP
4. Wniosek o odwołanie OSIP i ZSIP składa się do Zakładowych Organizacji Związkowych, które są
zobowiązane do współdziałania w celu analizy i realizacji złożonego wniosku w szczególności
powołania komisji wyborczo skrutacyjnych.
5. Odwołanie OSIP oraz ZSIP oraz przeprowadzanie wyborów uzupełniających odbywa się z trybie
ustalonym w niniejszym regulaminie dla ich wyboru.
Art. 10
Wszelkie sporne kwestie wyjaśniane będą przez organizacje związkowe w drodze negocjacji.
Art. 11
W pozostałych sprawach zastosowanie mają przepisy Ustawy o społecznej inspekcji pracy.